GREEN investeringssteun

De GREEN investeringssteun richt zich naar ondernemingen die investeringen doen om de transitie te maken van fossiele brandstoffen (zoals stookolie, aardgas en diesel) naar elektriciteit of groene energie (zoals biogas en groene of blauwe waterstof) en/of hun totale energieverbruik te verminderen.

 • Verkenner
 • Acties
 • Energie
Impact: 4/5
Investering: 4/5

De volgende investeringen komen niet in aanmerking

 • Kijk eerst of je in aanmerking komt voor de ecologiepremie+. Als dat het geval is, moet je rechtstreeks bij Ecologiepremie+ steun aanvragen (en niet bij GREEN).
 • Investeringen die wettelijk verplicht zijn, komen niet in aanmerking voor GREEN-steun. Denk hierbij aan investeringen om te voldoen aan:

- Europese of Vlaamse normen.

- Verplichtingen in het kader van energiebeleid Vlaanderen (bv. energie-audit, energiebalans, energieprestatieregelgeving).

- De voorwaarden opgenomen in de omgevingsvergunning.

 • De investeringen moeten duidelijk verder gaan dan wat wettelijk verplicht is.
 • Rechtstreekse investeringen in nieuwe fossiele technologieën die een lock-in op het verder gebruik van fossiele brandstoffen zouden impliceren komen niet in aanmerking. Dit betekent dat het nog steeds mogelijk moet zijn dat het proces waar de ecologie-investeringen deel van uitmaken in de toekomst verder kan evolueren richting koolstofneutraliteit.

Thema vergroening - overstappen naar elektriciteit of groene energie

We spreken van ‘vergroening’ als de eindgebruiker voor de warmtevraag of koeling van haar bedrijfsprocessen fossiele brandstoffen (zoals aardgas, diesel, stookolie, …) vervangt door het gebruik van groene warmte, groene koude, groene waterstof, blauwe waterstof of restwarmte of-koude. Ook als de eindgebruiker zijn bedrijfsprocessen elektrificeert om de CO2-uitstoot te reduceren kan dit als ‘vergroening’ beschouwd worden.

Groene energiedragers die in deze oproep ondersteund worden, zijn:

Warmte:

 • Afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Hernieuwbare energiebronnen die gesteund kunnen worden door GREEN investeringgsteun: thermische zonne-energie (geen fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen), geothermie, water of bodem (geen lucht), biomassa die voldoet aan de duurzaamheidscriteria van RED II, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas.
 • Groene waterstof: geproduceerd uit groene stroom.
 • Blauwe waterstof: geproduceerd uit fossiele brandstoffen met opvang van koolstofemissies (carbon capture) en permanente opslag (carbon storage) of gebruik van de opgevangen koolstofemissies (carbon utilization).
 • Restwarmte.

Sommige vormen van elektrificatie waarbij een CO2-reductie optreedt, bijvoorbeeld:

 • Een proces op aardgas of stookolie elektrisch maken.
 • Batterijen plaatsen om stroom te bufferen (op voorwaarde dat de batterijcapaciteit in lijn ligt met de energievraag van de vestiging)

! Opgelet - komen niet in aanmerking:

 • Vaste en vloeibare biomassa die niet voldoet aan de duurzaamheidscriteria van RED II.
 • Omgevingslucht (voorbeeld: warmtepomp op lucht).
 • Stortgas.
 • PV-panelen, windturbines, of andere manieren om elektriciteit te produceren.
 • Installatie van een elektriciteitsaansluiting of hoogspanningscabine bij een onderneming.

Thema energie-efficiëntie

De eerste stap naar duurzamer energieverbruik is minder energie verbruiken. Als je je energie efficiënter inzet voor je kernactiviteiten, kan je dan ook steun krijgen (bijvoorbeeld door aanpassingen aan het productieproces, warmte-koude opslag, …).

Wat komt niet in aanmerking?

 • De technologie waarin geïnvesteerd wordt, moet de standaardtechnologie overschrijden. Standaardinvesteringen zoals thermische isolatie, efficiëntere verlichting, toerentalregeling van compressoren, verduurzaming van het wagenpark, aansturen van zonnepanelen, … wordt niet ondersteund.
 • Investeringen voor transporttoepassingen (bijv. elektrificatie van het wagenpark, vrachtwagens, enz.).
 • Investeringen enkel gerelateerd aan het gebouw, het wagenpark, ... komen niet in aanmerking.
 • Investeringen in nieuwe fossiele technologieën komen niet in aanmerking, tenzij het over opwaardering van restwarmte gaat.

Klimatisatie: wanneer ecologiepremie+ en wanneer GREEN investeringssubsidie?

Via de ecologiepremie+ en de GREEN investeringssubsidie kan je subsidie ontvangen voor investeringen in klimatisatie. Het gaat enkel om bepaalde technologieën, en enkel om klimatisatie van niet-residentiële gebouwen (of woonzorgcentra). Voor klimatisatie van residentiële gebouwen is geen steun mogelijk. Als het om een gemengd project gaat (met een deel klimatisatie voor niet-residentiële gebouwen en een deel voor residentiële gebouwen), kan een deel gesteund worden, pro rata de warmtevraag van het niet-residentiële gedeelte [kWh/jaar].

De ecologiepremie+ steunt:

 • Geothermische systemen voor proceswarmte of klimatisatie.
 • Warmtepompen met als bron restwarmte van een proces dat niet tot doel heeft warmte of mechanische energie te produceren. De warmte van deze warmtepompen op restwarmte mag ingezet worden als proceswarmte of voor klimatisatie. Er is geen steun mogelijk voor warmtepompen met buitenlucht als warmtebron. Recuperatie van proceswarmte uit ventilatielicht van industriële ruimtes, al dan niet met warmtepomp, is wel mogelijk.

Als je niet in aanmerking komt voor de ecologiepremie+, bekijk dan of je voldoet aan de voorwaarden voor de GREEN investeringssubsidie. Binnen de GREEN investeringssubsidie kan je andere investeringen rond klimatisatie indienen als ze voldoende CO2-besparend zijn.