Ondersteuning van VEB

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) ondersteunt ondernemingen bij het nemen van energiemaatregelen.

  • Beginner
  • Acties
  • Energie
Impact: 4/5
Investering: 2/5

Het Vlaams Energiebedrijf, kortom het VEB

Het Vlaams Energiebedrijf is een Extern Verzelfstandigd Agentschap www.veb.be en ontzorgt de publieke sector naar een duurzamer en efficiënter energiebeheer. Hiermee ondersteunt ze het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Het VEB biedt een hele waaier aan diensten aan, van het uitvoeren van energiescans en -audits tot begeleiden van de uitvoering van maatregelen zoals regeltechnische optimalisaties, isolatie, totaalrenovaties, relighting, …

Wie gebruik maakt van raamcontracten die door het VEB werden onderhandeld, voldoet hiermee meteen ook aan de wetgeving op overheidsopdrachten. Er zijn raamcontracten voor energiebesparende investeringen, installaties voor opwekking van hernieuwbare energie met eigen middelen of via burgerparticipatie.

Energie besparen

Energie-efficiëntie is meer dan een modewoord. Het is een noodzaak. Binnen de Vlaamse Overheid is er nog een groot besparingspotentieel. Moet elke overheidsinstelling daarom energie-expert worden? Het VEB meent van niet. Het VEB ontzorgt in de selectie van aannemers via geschikte raamcontracten voor eenvoudige maatregelen en totaalprojecten, waarbij meteen ook voldaan wordt aan de wetgeving op overheidsopdrachten.

Energie opwekken

Energie besparen is de eerste en voornaamste stap. Vervolgens kan je ervoor zorgen dat je de energie die je nodig hebt, duurzaam opwekt. Ook hier heeft het VEB raamcontracten beschikbaar. Je kan kiezen om zelf voor de financiering in te staan of opteren voor een derdepartij-financiering.

De energieopwekking kan gebeuren via PV-zonnepanelen, zonnepanelen via burgerparticipatie, energie-opslag, waterkracht en windenergie.

Een energieprestatiecontract afsluiten?

Een energieprestatiecontract (EPC) is een totaalproject met besparingsgarantie. Je kan hier meerdere maatregelen (energiebesparing en hernieuwbare energie) combineren. In zo’n contract is er één partij verantwoordelijk voor de studie, de implementatie, realisatie en het onderhoud. Binnen de termijn van het contract – typisch 9 à 20 jaar – betaal je als vragende partij de ESCO (energy service company) met het budget dat je uitspaart door de gerealiseerde energiebesparing. Je kan daarnaast bijkomende investeringen of subsidies integreren om een hoger ambitieniveau na te streven. Om de besparing te garanderen implementeert de ESCO een combinatie van energiebesparende maatregelen en eigen energieproductie in de gebouwen. Na de contracttermijn is alle winst voor de gebouweigenaar. Omdat onderhoud een wezenlijk deel uitmaakt van energiebeheer, valt kostenefficiënt beheer en onderhoud van de gecontracteerde installaties ook onder het contract. Let erop om in te zetten op technieken die zonder fossiele brandstoffen werken.

Groene stroom

Zoek je een nieuwe leverancier voor groene stroom – en/of aardgas zolang je er nog nodig hebt – dan kan je beroep doen op de aankoopcentrale van het VEB en hoef je zelf geen openbare aanbesteding uit te voeren.

Een gratis energiescan?

VIPA voorziet in de terugbetaling van de uitvoering van een energiescan - wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden (zie www.vipa.be ) – als de maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar ook effectief uitgevoerd worden binnen een termijn van 3 jaar. Deze maatregelen zijn typisch regeltechnische optimalisaties binnen HVAC, het beter afstellen van het gebouwbeheersysteem en het vervangen van de minst efficiënte verlichting (zoals gloeilampen en spaarlampen). Deze voorwaarde geldt niet wanneer aangetoond wordt dat voor deze maatregelen geen krediet bij de bank zou kunnen verkregen worden.

Elke voorziening die over een erkenning of vergunning in de zorg beschikt kan voor zijn zorginfrastructuur een energiescan aanvragen wanneer deze nog minstens 25jaar na het uitvoeren van de scan in gebruik zal blijven.

TERRA Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen

TERRA Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen is een databank waarin alle gebouwen, gronden en energiegegevens van de publieke sector worden geïnventariseerd en opgevolgd. Terra verbindt onder meer de vastgoeddata van het Facilitair Bedrijf, het Gebouwenregister en energiegegevens via de netbeheerder.

www.terra.vlaanderen.be

In Terra kan je als publieke organisatie energiescans aanvragen, gedetecteerde maatregelen plannen in een dynamisch overzicht, je klimaatdoelstellingen en verbruiksevolutie opvolgen en tal van rapporten trekken. Een onmisbare tool voor iedere facilitair beheerder of duurzaamheidsambtenaar.

Terra wordt uitgegeven door het VEB.

Ondersteuning door het VIPA

Heb je recht op ondersteuning door het VIPA, dan kan je ook bij het VEB voordelige diensten inwinnen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden of kortweg het VIPA is een afdeling van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het VIPA subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur. De subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnisch vlak.

www.vipa.be

Licht-als-een-dienst

Bij licht-als-een-dienst (light as a service, in het Engels) zijn de lichtarmaturen eigendom van een andere partij en wordt het licht als een dienst aangeboden.

Zowel binnen- als buitenverlichting kunnen opgenomen worden in het pakket. Voor licht-als-een-dienst is een drempelbedrag van 100.000 euro van toepassing.