Ondersteuning van VIPA

Het VIPA ondersteunt de financiering van energiemaatregelen.

 • Beginner
 • Acties
 • Energie
Impact: 4/5
Investering: 2/5

VIPA

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden of kortweg het VIPA is een afdeling van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het VIPA subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur. De subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnische vlak. Het VIPA komt tussen in de bouwkost. Het gaat om de kosten voor bouwen en eerste uitrusting bij het nieuw te bouwen, uitbreiden of verbouwen van gebouwen.

www.vipa.be

VIPA subsidieert

Als infrastructuurloket subsidieert het VIPA de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur. Deze subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten, of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnisch vlak. Het VIPA komt tussen in de bouwkost. Het gaat om de bouwkosten en de eerste uitrusting bij het nieuw bouwen, uitbreiden of verbouwen van welzijnsgebouwen. Het VIPA voorziet dit in een klassiek of een fortaitair betoelagingssysteem, afhankelijk van de sector.

VIPA-subsidies voor de sectoren algemeen welzijnswerk, gezinnen met kinderen, preventieve en ambulante gezondheidszorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, woonzorgcentra

Voor de sectoren Algemeen welzijnswerk, gezinnen met kinderen, , preventieve en ambulante gezondheidszorg (centra voor geestelijke gezondheidszorg, consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen, wijkgezondheidscentra en aanloopadressen voor beschut wonen), psychiatrische verzorgingstehuizen (centra voor dagopvang, dagverzorging, kortverblijf type 2 en 3 en lokale dienstencentra) zijn er verschillende betoelagingen mogelijk:

 • klassieke betoelaging van de bouwkost voor een vast bedrag per m2 wat overeenstemt met ongeveer ca 60% van de geraamde bouwkost, of
 • klimaatsubsidies als u een energiescan heeft laten uitvoeren. De klimaatsubsidies kunnen gebruikt worden om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren of om een energieprestatiecontract te laten opmaken. Zo wordt de toekomstige energiekost gereduceerd.

VIPA-subsidies voor jeugdhulp

Voor de sector jeugdhulp zijn volgende subsidies mogelijk:

 • klassieke betoelaging van de bouwkost voor een vast bedrag per m2 wat overeenstemt met ongeveer ca 60% van de geraamde bouwkost, of
 • klimaatsubsidies als u een energiescan heeft laten uitvoeren. De klimaatsubsidies kunnen gebruikt worden om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren of om een energieprestatiecontract te laten opmaken. Zo wordt de toekomstige energiekost gereduceerd.
 • Subsidies voor preventie van agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving

VIPA-subsidies voor de sector van de ouderenzorg

Voor de sector van de ouderenzorg (woonzorgcentra en centra voor kortverblijf) zijn er infrastructuurforfaits te bekomen. Die infrastructuurforfaits worden betaald aan de voorzieningen die de korting zichtbaar op de factuur doorrekenen ten voordele van de bewoners.

VIPA-subsidies voor voorzieningen voor personen met een handicap

Voor de voorzieningen voor personen met een handicap zijn er de volgende subsidies mogelijk:

 • klassieke betoelaging van de bouwkost voor een vast bedrag per m2 wat overeenstemt met ongeveer ca 60% van de geraamde bouwkost,
 • infrastructuurforfait in het kader van een goedgekeurd masterplan en mits doorrekening als korting,
 • subsidies voor preventie van agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving
 • klimaatsubsidies als u een energiescan heeft laten uitvoeren. De klimaatsubsidies kunnen gebruikt worden om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren of om een energieprestatiecontract te laten opmaken. Zo wordt de toekomstige energiekost gereduceerd.

In het kader van de controle op Europese staatssteun wordt het infrastructuurforfait voor personen met een handicap op eventuele overcompensatie getoetst.

VIPA-subsidies voor ziekenhuizen

Voor ziekenhuizen, namelijk algemene ziekenhuizen, universitaire ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen en daghospitalisatie binnen ziekenhuizen zijn volgende subsidies mogelijk:

 • een instandhoudingsforfait om bestaande infrastructuur in exploitatie te kunnen houden
 • een strategisch forfait voor kosten die gepaard gaan met de volledige nieuwbouw van ziekenhuizen, de uitbreiding van bestaande capaciteit, werken inzake herconditionering en eerste roerende investeringen
 • subsidie voor reconversie naar k-bedden (vast bedrag per m2 dat overeenkomt met ongeveer 60% van de geraamde bouwkost)
 • preventie van agressie, vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving
 • klimaatsubsidies als er een energiescan werd uitgevoerd, om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren of om een energieprestatiecontract te laten opmaken.

Webinar 'VIPA: financiële steunmogelijkheden + renteloze leningen'

Ivan De Boom en Nico Vermeiren van het VIPA gaven op 14 juni 2023 tijdens de studiedag ‘Energietransitie in de welzijns- en zorgsector' een globaal overzicht van het klimaatfonds, de al toegewezen klimaatsubsidies en andere VIPA-steunmechanismen. Ook de renteloze lening, een nieuw instrument, kwam aan bod.